Önkormányzat / Közterületek elnevezése

Közterületek elnevezése

Tájékoztató közterületek átnevezéséről

A központi címregiszterről és a címkezelésről 345/2014(XII. 23.) Korm. rendelete és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése alapján: „(1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.” Az elnevezésre jogosító hatáskört pedig ugyanezen törvény 13. § (1) 3. pontja tartalmazza, miszerint az elnevezésre a képviselőtestület jogosult. A részletekre vonatkozóan a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a számozás rendjéről szóló 17/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet tartalmaz további szabályokat.

Felülvizsgálatra kerültek Előszállás közterületeinek elnevezései, mivel az ingatlanok címének meghatározásának feltétele, hogy közterülethez kapcsolódjanak közvetlenül vagy közvetve, illetve az önállóan álló beépített ingatlanok esetében az elnevezésre utaló javaslat rendelkezésre álljon. Első körben ezért a szükséges közterületek elnevezése.

Fentiek miatt Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 75/2017. (IV.27.) önkormányzati határozata értelmében a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése alapján új közterületek elnevezését, illetve régi elnevezések módosításáról döntött az alábbiakban részletezett helyrajzi számú közterületeken és a lakosság javaslatai alapján kívánja döntését meghozni.

A mellékelt térképen eltérő színnel kerültek jelölésre azok a közterületek, amelyek nem rendelkeznek elnevezéssel, de a jogszabály szerint kötelező őket elnevezéssel ellátni, továbbá azokat a közterületek, amelyeket a jogszabályi környezet szabályai szerint át kell nevezni.

Az el- és átnevezések nem egy esetben az adott közterülethez kapcsolódóan címváltozást fognak okozni a lakosság és a cégek, vállalkozások körében. A címkezelés következtében bekövetkező változásokat követően a lakcímigazoló kártya ingyenesen cserére kerül, továbbá a forgalmi engedélyben is ingyenesen átjegyzik a Kormányablakban a lakcímváltozást.
Az érintett lakosok tekintetében hivatalunk értesítést küld a következő közüzemi szolgáltatóknak: Magyar Posta Zrt., Főgáz, E.on, Dunanett Kft., és a Mezőföldvíz Kft. A további szolgáltatók felé történő változás-bejelentést pl. mobiltelefon szolgáltatók, biztosítók, bankok, stb. a lakosnak magának kell megtennie.

Először a már említett térképen megjelölt utcákban élőket fogja érinteni a lakcímváltozás. Amint az új közterület-elnevezések hatályba léptek, hivatalunk külön értesítést fog küldeni minden lakcímváltozással érintett ingatlantulajdonosnak, melyben a szükséges teendők részletesen megtalálhatóak lesznek.

Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését! A hivatal munkatársai azon dolgoznak, hogy Előszálláson a lehető legkevesebb ingatlan címe kerüljön módosításra.


Előszállás, 2017. május 4.

Együttműködésüket köszönjük!

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző


 


FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Mivel a képviselőtestület az új közterületek elnevezéseire szóló javaslatokat a lakosságtól várja, kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, civil szervezeteket vagy bármely előszállási lakost, hogy az új közterület-elnevezésekre való észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!

A névvel és címmel ellátott írásbeli beadványaikat elküldhetik

 • levélben a polgármesteri hivatalba címezve, vagy
 • elektronikusan a szocialis@eloszallas.hu e-mail címre,
 • személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben (Hétfőn: 8-12, 13-16 óráig, Szerdán: 8-12, 13-16 óráig, Pénteken: 8-12 óráig) Győriné Tar Edit aljegyzőnél vagy Takács Ferencné szociális ügyintézőnél

legkésőbb 2017. június 15-én 16:00 óráig.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a közterületek elnevezésének szabályait központi és helyi jogszabályok állapítják meg, melyek közül a legfontosabbak a következők:

 • közterület, illetve közintézmény nem viselheti:
  • olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
  • olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
 • Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.
 • A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
 • Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.
 • Az utca nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak a településen belüli elhelyezkedésére, a hagyományokra és a történelmi tényekre.
 • Személyről történő elnevezés esetén utca csak elhunyt személyről nevezhető el, emléktábla csak elhunyt személynek állítható.
 • Természetes személyekről történő névválasztásnál lehetőleg a településen született, vagy itt élt közismert emberek nevét kell felhasználni.
 • Személyről közterületet elnevezni, annak halálát követő legalább 5 év elteltével lehet.
 • A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
  • akinek közismert tevékenysége az emberiség, vagy a magyar nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
  • aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
  • akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
 • Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.
 • A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását.

Kérjük, hogy javaslataikat mindezek figyelembevételével tegyék meg a megadott határidőig!


Előszállás, 2017. május 4.

Együttműködésüket köszönjük!

Győriné Tar Edit
aljegyző


 


1. Elnevezés nélküli közterületek.

a) A Feszti Árpád utcát keresztező utca, mely a Kossuth L. utcától a Kossuth telepig tart. (sárga)

b) Gallaiék mellett bevezető út, mely a 61. főúttól a fenti keresztutcáig tart.

c) A Kastély mellett a 61. főúttól a Baross G. utcai kereszteződésig húzódó utca. (sötétkék)

d) A Rabi-Simon Kft. telephelye előtt, a temető mögött, a Krizantém és a Bercsényi utca közötti utca. A Rabi-Simon Kft. Külsőmajor 1. címmel rendelkezik, de a közterület nincs elnevezve. (sötétlila)

2. Jelenleg elnevezett, de átnevezendő közterületek, melyek lakcímváltozást eredményeznek

e) Az Arany János és a Hunyadi utca kereszteződése, ahol az újonnan felállított kereszt áll. (világoskék). Ezen a helyen létezik egy Hunyadi tér elnevezésű közterület, melynek megváltoztatása nem feltétlenül szükségszerű, de az egyértelmű címmeghatározás miatt célszerű lenne, mivel szinte egy helyen található a Hunyadi utca és a Hunyadi tér.

f) A Gazdabolt utcája, jelenleg Petőfi Sándor utca, egyik ága. A jogszabályi környezetből következően nem lehet egy utca „Y” alakú, mivel nem érvényesíthetőek a házszámozás szabályai. Az utca keresztezi a Petőfi utcát és a Nyár utcáig tart. A jelenleg Petőfi utcai lakcímmel rendelkező ingatlanok ezen a szakaszon új utcanevet és házszámot kapnának. (piros)

g) Az utca a Jókai utcát és a jelenlegi Mikszáth K. utcát köti össze a Jókai utcából leágazóan. Jelenleg Jókai utcára vannak az ingatlanok számozva. De mivel a Jókai utca a Nagykarácsonyi utcánál ér véget, az „Y” alakú utca ez esetben sem számozható. Emiatt a javaslat az, hogy vagy a Mikszáth K. utca kezdődjön a Jókai utca kanyarulatában, és ez esetben át kell házszámozni a Mikszáth utcát is. Természetesen az utca kaphat külön elnevezést is. (zöld)

h) A Nagykarácsonyi utcától jelenleg Téli-állás utcáig tartó utca. Jelenleg Téli-állás utca ez az is, de új közterület elnevezést igényel, mivel az utca így „T” alakú és a házszámozás nem megoldható. Az utcán külön bejáróval rendelkező ingatlan található. (rózsaszín)
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon: +36/25/524-080
E-mail küldése
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar