Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Adatkezelési tájékoztató



Adatkezelési Tájékoztató

Előszállási Polgármesteri Hivatal

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Adatkezelő megnevezése:

Előszállási Polgármesteri Hivatal

Elérhetőségeink:

Postai címünk:

Székhely:

2424 Előszállás, Fő tér 3.

 

E- mail címünk:

hivatal@eloszallas.hu

Telefonszámunk:

+3625524080

Adatvédelmi tisztviselő neve:

HANGANOV Kft.

Elérhetősége (e- mail címe):

dpo@hanganov.hu

A tájékoztató legutolsó módosításának dátuma:

2023. december 18.

 

 


Tartalom

1.  Bevezető, az adatkezelés alapelvei  3

2.  Az adatkezelés biztonsága  3

3.  Az Ön jogai  4

4.  Kik ismerhetik meg az adatokat?  4

5.  Az adatok továbbítása  4

6.  Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek  4

7.  Adatkezelési tevékenységeink  5

7.1  Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok  5

7.2  Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés  5

7.3  Panaszkezelés  6

7.4  Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés  6

7.5  Szerződéses partnerek adatainak kezelése  8

7.6  Álláspályázatra jelentkezők adatai  9

7.7  Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás  10

7.8  Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés  11

7.9  Saját gépjármű használata esetén történő költségtérítéshez kapcsolódó adatkezelés  12

8.  Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége  13

 

 

 

 

1.Bevezető, az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink, munkavállalóink és szerződéses partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen pedig az alábbiaknak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 • 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

Az adatkezeléseink során alkalmazott további jogszabályi előírásokról részletes információkat olvashat az adatkezelési tevékenységeinket bemutató alábbi fejezetekben.

Az általunk végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az önkéntes hozzájárulásán alapuló, illetve a jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelésekkel kapcsolatban információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk.

2.Az adatkezelés biztonsága

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel garantáljuk:

 • személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk;
 • kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek;
 • a személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, ameddig azok kezelését törvény előírja, illetve lehetővé teszi;
 • a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik);
 • a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt informatikai rendszereink és eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni védelmét;
 • az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;
 • az iratkezelést zárt területen, védett helyiségeinkben végezzük;
 • a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek;
 • a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött megállapodásainkban érvényesüljenek.

3.Az Ön jogai

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.

4.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, valamint a jogszabályi előírások alapján kijelölt azon közigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat – például az adott ügy intézéséhez szükséges adatokat – kötelesek vagyunk továbbítani.

5.Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat az adott közigazgatási szerv, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi előírásban meghatározott feladatunk.

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat.

6.Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

 

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

E- mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

7.Adatkezelési tevékenységeink

7.1Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

 • név,
 • e- mail cím,
 • telefonszám,
 • cím (postázási cím).

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

7.2Közérdekű adatok igénylésével kapcsolatos adatkezelés

A működésünkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, közzétételi kötelezettségünk teljesítése céljából nyilvánosságra hozzuk.

Közérdekű adatot bárki igényelhet elérhetőségeinken, amelynek teljesítése kapcsán az alábbi adatkezelést végezzük.

Az adatkezelés célja:

A közérdekű adatigénylés teljesítése, valamint az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés azonosítása, az adatigényléshez kapcsolódó költségtérítés megállapítása és pénzügyi teljesítésének biztosítása, bizonylatolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

A kezelt adatok köre:

 • adatigénylő neve,
 • elérhetőségei (az adatigénylés formájától függően: postázási cím, e- mail cím, telefonszám),
 • igényelt adatok köre,
 • költségtérítés megállapításához kapcsolódó számlázási adatok (név, számlázási cím, adószám),
 • bankszámlaszáma (költségtérítés banki utalással történő teljesítése esetén)

Az adatkezelés időtartama:

A közérdekű adatigényléssel összefüggésben megadott személyes adatokat az adatigénylés teljesítését követő egy év elteltével töröljük. A költségtérítéssel járó adatigénylések teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrizzük meg. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben költségtérítés is megállapításra kerül, akkor a közérdekű adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára kötelesek vagyunk átadni.

7.3Panaszkezelés

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot amennyiben panasza merülne fel. A panasza megtétele során megadott személyes adatait kizárólag a panasza kezelés érdekében használjuk.

Az adatkezelés célja:

Érintettek jogainak biztosítása, jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény,
 • a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény.

A kezelt adatok köre:

 • bejelentő neve,
 • lakcíme,
 • elektronikus formájú bejelentés esetén e- mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben a panasza tárgyában, vagy bejelentése kapcsán jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük a megadott adatokat.

Az adatok továbbítása:

A panasz, illetve közérdekű bejelentés vizsgálatában, kezelésében illetékes eljáró szervek.

7.4Közigazgatási feladatellátáshoz (ügyintézéshez) kapcsolódó adatkezelés

Ügyfeleink személyes adatait a hivatalos ügyek intézése során, mint például a kérelmek, beadványok kezelése, a támogatások, jogosultságok megállapítása, nyilvántartása, a hatályos jogszabályi előírások alapján kötelesek vagyunk kezelni, melyet jellemzően központi (állami) informatikai rendszerekben végzünk.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az illetékességi területünkhöz tartozó természetes és jogi személyek (ügyfelek) természetes személyazonosító adatai közül az adott ügyintézéshez, eljáráshoz, illetve nyilvántartáshoz kapcsolódó adatok, pl.:

 • név (cég esetén: tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
 • e- mail cím,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési hely, idő,
 • családi állapot,
 • állampolgárság,
 • cím (állandó, ideiglenes, székhely, telephely),
 • adószám,
 • TAJ szám,
 • telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
 • a tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény,
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról,
 • 17/2015 (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról,
 • 210/2009 (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről,
 • 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról,
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról,
 • 41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,
 • 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól,
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól,
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 • 57/2013 (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,
 • 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról,
 • az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

Az adatkezelés időtartama:

Az üggyel kapcsolatos helyben tárolt és kezelt adatokat minden esetben a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott ideig kezeljük. Ez általában 10 év, de jogszabály ettől eltérő, hosszabb megőrzési időt is előírhat, az állami, központi nyilvántartásokban kezelt adatok megőrzési ideje ettől lényegesen hosszabb is lehet.

Az adatok továbbítása:

Amennyiben az adott ügy elintézése érdekében szükséges, illetve az ügytípus kapcsán például további nyilvántartási vagy statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünk is fennáll, akkor az adatokat az illetékes, jogszabályban meghatározott közigazgatási szervhez, hatósághoz továbbítjuk.

7.5Szerződéses partnerek adatainak kezelése

Szerződéses partnereink jogi személyek (cégek, vállalkozások), ugyanakkor a céges kapcsolattartói adatok tartalmazhatnak olyan, a természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: e- mail cím előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és jogszerűségéről ezek esetében emiatt szintén gondoskodunk.

Az adatkezelés célja:

A szerződéses partnerek nyilvántartása, a partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződésen, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés:

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján.

A kezelt adatok köre:

A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok:

 • név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
 • cím (székhely, postai cím, számlázási cím),
 • adószám,
 • bankszámlaszám,
 • e- mail cím,
 • telefonszám,
 • átláthatósági nyilatkozatban szerepelő természetes személyazonosító adatok.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.

A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatokat (pl.: számlák) a számviteli törvény szerinti 8 évig, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében ezen túlmenően – az adózás rendjéről szóló törvénnyel összhangban – legfeljebb az adóügyi önellenőrzéshez szükséges időtartamig (a cél teljesüléséig) őrizzük meg. Ennek elteltével töröljük, illetve leselejtezzük és megsemmisítjük a bizonylatokat.

Az adatok továbbítása:

A teljesítéshez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár számára kötelesek vagyunk átadni.

7.6Álláspályázatra jelentkezők adatai

A szükséges munkaerő biztosítása kiemelten fontos számunkra. A megfelelő szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg.

Az adatkezelés célja:

A feladatellátás folyamatos biztosításához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas (megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet,
 • az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet,
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában előírtak szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés valósul meg kapcsolattartási adatok esetében, amennyiben azt jogszabály kötelezően nem rendeli el.

A kezelt adatok köre:

A jelentkezők beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok:

 • fénykép,
 • vezetéknév/utónév,
 • születési név,
 • anyja neve,
 • neme,
 • születési hely, idő,
 • családi állapot,
 • állampolgárság,
 • állandó lakcím,
 • ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),
 • telefonszám(ok),
 • e- mail cím,
 • önéletrajz,
 • képesítést, szakképzettséget igazoló dokumentumok.

Az adatkezelés időtartama:

A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában.

A benyújtott álláspályázat elbírálását követően sikertelen pályázat esetén a pályázó számára Adatkezelő visszajuttatja a benyújtott pályázati anyagokat. Amennyiben a pályázó nem veszi át azokat, akkor Adatkezelő legfeljebb 90 nap elteltével törli, megsemmisíti az adatokat.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk.

7.7Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása céljából kötelezően előírt módon kezeljük.

Az adatkezelés célja:

A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
 • az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • születési helye, ideje;
 • anyja neve;
 • személyi igazolvány száma;
 • állandó és ideiglenes lakcíme;
 • állampolgársága;
 • iskolai végzettsége;
 • szakmai, tanfolyami végzettségei;
 • munkakör, telephely, felvétel időpontja;
 • gépkocsivezetői engedélye száma (gépjármű használatára jogosult munkavállalók esetén);
 • eltartott adatai (név, születési idő, TAJ szám);
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (1) bekezdése szerinti személyi anyag részei.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 184. § (1) és (4)  bekezdése alapján adatkezelő, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a kormánytisztviselő öt évnél nem régebbi fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját, az önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, az esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását, a főtisztviselői kinevezést, a vezetői kinevezést, a címadományozást, a besorolásról, illetve a visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat, a teljesítményértékelést, a minősítést, a kormányzati szolgálati jogviszonyt megszüntető iratot, a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot, a közszolgálati igazolás másolatát együttesen kell tárolnia (személyi anyag) és a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig megőrizni köteles.

Az adatok továbbítása:

A foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz, illetve a munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, munkakör, beosztás) szerződéses partnereink (üzemorvos, munkavédelmi szolgáltató) felé továbbítjuk.

Munkavállalóink adatait jogszabályi előírás alapján a Közszolgálati alapnyilvántartás központi informatikai rendszerbe kötelesek vagyunk feltölteni.

7.8Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés

Az adatkezelés célja:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény
 • a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

A kezelt adatok köre:

A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok:

 • munkavállaló neve;
 • adószáma;
 • TAJ száma;
 • bankszámlaszáma;
 • nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó adatok;
 • eltartottjai adatai (név, adószám, TAJ szám);
 • házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám);
 • munkaköre, beosztása.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő, mint munkáltató a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Az adatok továbbítása:

A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatokat a hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) az egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé kötelesek vagyunk bejelenteni.

7.9Saját gépjármű használata esetén történő költségtérítéshez kapcsolódó adatkezelés

A munkavállalók a saját gépjárműveiket használhatják, melyhez kapcsolódó elszámolás érdekében kezeljük a munkavállalók személyes adatait.

Az adatkezelés célja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az alábbi jogszabályi előírásokon alapul:

 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet.

A kezelt adatok köre:

Érintett:

 • neve,
 • születési helye, ideje,
 • lakóhelye, adóazonosító jele,
 • gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám, törzskönyve, kötelező felelősségbiztosítás).

Az adatkezelés időtartama:

A számviteli bizonylatnak a kötelező megőrzési ideje 8 év.

Az adatok továbbítása:

A kezelt adatokat nem továbbítjuk, viszont esetleges vizsgálata során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult azok megismerésére.

8.Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt.

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar