Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon:
+36/25/524-080
E-mail:
hivatal@eloszallas.hu


Pályázat civil szervezetek számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2024. évre pályázatot ír ki 4 millió Ft keretösszegben

CIVIL SZERVEZETEK és TERMÉSZETES SZEMÉLYEK részére MŰKÖDÉSÜK és Előszállás Nagyközség lakosainak érdekében végzett tevékenységük segítéséhez

 

 

Pályázati cél:

Civil szervezetek 2024. évi folyamatos működésével kapcsolatos kiadásokra és tevékenységük segítésére (pl. programszervezésre), illetve azon magánszemélyek támogatására, akik a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése vagy a sport terén a közösséget érintően maradandó, és a település hírnevét öregbítő tevékenységet végeznek.

 

 

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek, valamint a pályázati céloknak megfelelő tevékenységet végző természetes személyek.

Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal olyan közösségi célú feladatokat látnak el, amely Előszállás lakosságának érdekeit szolgálja.

 

A pályázat benyújtásának

 • módja: az Előszállás Nagyközség Önkormányzatának honlapján található pályázati adatlap és a kötelező mellékletek beadása
 • helye: Előszállási Polgármesteri Hivatal (2424 Előszállás, Fő tér 3.) – postán vagy személyesen
 • határideje: 2024. március 20. (szerda), 16 óra.

 

A pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

https://eloszallas.hu/hu/onkormanyzat/civil-szervezetek-palyazatanak-nyomtatvanyai/

 

A pályázattal, elszámolással kapcsolatban információ kérhető:

 

Takács Márta (Telefon: 25/484-802 16. mellék, e-mail: szocialis@eloszallas.hu)

 

Pályázat beadása:

A pályázat beadása a pályázati  adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a  pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, a számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, az igényelt támogatás célját, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 

 • civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
 • civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
 • közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
 • nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
 • nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • A szervezet tárgyévi költségvetését;
 • A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév június 15. napjáig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

Pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat kiírását követő első soros képviselő-testületi ülésen. 

Az eredményről történő értesítés módja, határideje:

Mind a nyertes, mind az elutasításra került pályázók értesítést kapnak a döntésről 15 napon belül. 

A nyertes pályázókkal a támogatási szerződés megkötésének határideje: 2024.04.30. napja, ezt követően 15 napon belül átutalásra kerül a támogatási összeg. A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.  

A támogatásban elszámolható költségek jellemzően:

 • egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése
 • gyermekek táboroztatása
 • közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése
 • kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása
 • természeti és épített környezet védelme, megóvása
 • közrend- és vagyonvédelem erősítése
 • szociális, karitatív tevékenysége, esélyegyenlőséget elősegítő programok
 • civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása
 • kiadványok készítése
 • helyi sportélet támogatása, sportos életmódra nevelés
 • civil szervezet működési költségei
 • természetes személyeknek a közösség életét érintő tevékenységének költségei

Az elszámolás módja, határideje:

Elszámolás határideje: 2025.01.31.

 

A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés).

 

 A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:

 • rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél - pontos leírását, időpontját, helyszínét, a résztvevők számát, az együttműködő szervezetek listáját.
 • hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek stb.)

 

A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:

 • a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla, számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „ ………………………………. Ft Előszállás Nagyközség Önkormányzatával kötött ……………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a másolatot elkészíteni, majd azt hitelesíteni és aláírással, dátummal ellátni.
 • kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,
 • teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló jegyzőkönyv stb.) hitelesített másolata
 • kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása
 • Üzemanyag számlák esetén a szöveges beszámolóban alátámasztást, hogy milyen gépjárműbe történt a tankolás, milyen célból és mely tevékenység megvalósításához volt az üzemanyagra szükség. Különböző rendezvényekhez vagy díjazáshoz vásárolt anyagokról, eszközökről (pl. kupák, szövet anyag stb.) alátámasztás, hogy milyen rendezvényhez használták fel!
 • Csak olyan számlák számolhatóak el, melyek a támogatási szerződés hatálybalépésének évében keletkeztek.

 

 

További információk:

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint:

https://or.njt.hu/eli/v01/727134/r/2015/6

 

 

Pályázat civil szervezetek számára + 1

Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar