Hírek / Tájékoztató a kerti tűzgyújtásról

Tájékoztató a kerti tűzgyújtásról

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének nevében eljárva a polgármester helyi rendeletben szabályozta a kültéri tűzgyújtás szabályait, így a veszélyhelyzet időszakában Előszálláson átmenetileg újra lehetséges a kerti avar és a száraz növényzet égetése.

A tűzgyújtás szabályai nem változtak, továbbra is kizárólag a tűzrendészeti szabályokat betartva, kellő felelősséggel eljárva szabad tüzet gyújtani!

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következtében a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet hatályának fennállása alatt, a veszélyhelyzet végéig lesz hatályban a helyi rendelet.

A veszélyhelyzet ideje alatt nem lép hatályba az a rendelkezés, mely megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy a kerti égetés szabályait helyi rendeletben szabályozza, így egy átmeneti időszakra újra engedélyezett a kerti száraz növényzet és avar égetése.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi rendeletben megfogalmazottakat, és az általános tűzgyújtási szabályokat betartva éljen a lehetőséggel!

Mivel a kerti tűzgyújtás lehetősége korlátozott ideig, - jelen állás szerint - 2021. szeptemberéig áll fenn, kérjük kísérjék figyelemmel honlapunkat, ahol az esetleges változásokról tájékoztatást adunk.

Előszállás, 2021. május 25.

 

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

Képviselőtestületének

2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

 

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Előszállás Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi maradványok;

b) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

c) ünnepnap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 

2. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Égetéssel csak a nem komposztálható, - illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

(3) A lakosok egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetőleg a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése egész évben engedélyezett.

(4) A napi égetést napkeltétől-napnyugtáig lehet elvégezni. Szombaton, vasárnap, valamint ünnepnapokon égetni tilos.

 

3. § (1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképzőség csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és a tüzelés csak kis adagokban történhet.

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetet erősen zavaró füst, pernye, bűz hatás ne álljon fenn, az tűz- és robbanás veszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, pernye, bűz hatásokat felerősítő időjárási helyzet, körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős, szeles időben, és füstkód-riadó esetén.

(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében azok működési ideje, illetve egyházi rendezvények ideje alatt.

(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(6) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

(7) Tilos az égetéshez olajat, benzint vagy más vegyi anyagot használni, és az éghető hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

 

4. § (1) Szabadtéri tüzet gyújtani csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet úgy, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

 

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, azonnal el kell oltani.

 

(3) A tüzelés, és tüzelőberendezés használata esetén, annak helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.

 

5. § (1) A tűz őrzéséről és annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. (2) Az égetés helyszínén a tűz eloltására alkalmas eszközöket kell készenlétben tartani, úgymint kerti locsolócső, vagy legalább 50 l vizet edényben, vagy tűzoltó készüléket, és lapátot, ásót. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(3) Az elrendelt országos, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

 

2. Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2021. február 12. napján lép hatályba.

 

Előszállás, 2021. február 10.

 

                                                                                 

                        Farkas Imre sk.                                                   Győriné Tar Edit sk.

                        polgármester                                                           jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2021. február 11. napján kihirdetésre került.

Előszállás, 2021. február 11.

 

           

                                                                           Győriné Tar Edit sk.

                                                                                    jegyző
« Vissza az előző oldalra!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar