Hírek / Pályázati kiírás

Pályázati kiírás

Előszállás Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Előszállási Patakparti Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1-től – 2024. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

2424 Előszállás, Fő tér 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézményvezető felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és a takarékos gazdálkodásért. Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a pedagógiai munkát.

 

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Pedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt,
 • Nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,
 • magyar állampolgárság,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázó benyújtott pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, illetve a hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23.§ (2) bekezdése szerinti a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való elsődleges közzétételt követő 30. nap: 2019. június 3.

A pályázat iránt érdeklődők a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Imre polgármestertől kérhetnek a 06/25/484-802/13 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat lezárt borítékban Előszállás Nagyközség Polgármesteréhez (2424 Előszállás, Fő tér 3.) írásban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Előszállási Patakparti Óvoda vezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat – a jogszabályban előírt véleményezési eljárás lefolytatása után – a benyújtási határidőt követő első ülésen Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye:

Előszállás nagyközség önkormányzatának honlapja: www.eloszallas.hu

Előszállási Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Oktatási és Kulturális Közlöny
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2424 Előszállás,
Fő tér 3.
Telefon: +36/25/524-080
E-mail küldése
Előszállás Nagyközség Önkormányzata - Magyar